ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Identiteit organisatie
Bedrijfsnaam:  Vaste Lasten Zorg

Handelend onder de naam: Vaste Lasten Zorg

 

 

Artikel 2: Diensten

Vaste Lasten Zorg is een wederverkoper van energie. Wij benaderen Eindverbruikers (particulier en zakelijk) om met hen vergunninghoudende leveranciers van energie (gas en stroom) te vergelijken teneinde hen een aanbod te kunnen doen dat het best past bij uw persoonlijke situatie.

 

Artikel 3: Reikwijdte

 1. Ten aanzien van het aanbod/de advisering geldt dat Vaste Lasten Zorg optreedt als wederverkoper van producten van Energieleveranciers. Vaste Lasten Zorg is daarmee verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het aanbod aan de Eindverbruiker. Vaste Lasten Zorg draagt geen zorg voor de levering, garantie, kwaliteit en/of doorgifte van energie.
 2. Indien de particuliere of klein zakelijke Eindverbruiker het aanbod interessant vindt, ontvangt deze offerte. Indien hij de offerte accepteert (het aanbod aanvaardt) is er een overeenkomst tot stand gekomen. Deze leveringsovereenkomst is een overeenkomst tussen de particuliere of klein zakelijke Eindverbruiker en de leverancier. Deze ontvangt van de gekozen leverancier een bevestiging van het leveringscontract nadat het contract volledig is geaccepteerd.
 3. Indien de particuliere of klein zakelijke Eindverbruiker het aanbod aanvaardt, is er een overeenkomst tot stand gekomen. Deze leveringsovereenkomst is een overeenkomst tussen u en de leverancier. U ontvangt van uw leverancier een bevestiging van uw leveringscontract nadat uw contract volledig is geaccepteerd.

 

Artikel 4: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en advies van Vaste Lasten Zorg.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt u beschikbaar gesteld voor aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 5: Het aanbod

 1. Vaste Lasten Zorg zal bij het doen van een aanbod toepasselijke wet- en regelgeving naleven. Navolgende praktijken zijn in alle omstandigheden niet toegestaan:
  1. misleiding door verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie;
  2. agressieve verkoop;
  3. niet naleving van privacy en telecommunicatiewetgeving met betrekking tot rechten van betrokkenen en Recht van Bezwaar, Bel-me-niet register aanbieden en verwerken;
  4. fraude van Klant- en verbruiksgegevens (verificatie);
  5. onduidelijke, onjuiste of onvolledige communicatie over de contractperiode;
  6. onvoldoende duidelijk aangeven van het oogmerk van het gesprek aan het begin van het gesprek.
 2. Vaste Lasten Zorg zal bij het doen van een aanbod de representativiteit van dat aanbod volledig en juist benoemen. Dat wil zeggen dat zij de Eindverbruiker proactief informatie geeft over de energieleveranciers die meegenomen worden in de vergelijking van tarieven teneinde hen een aanbod te doen.

 

Artikel 6: Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Vaste Lasten Zorg zijn vrijblijvend.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als u een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 

Artikel 7: Privacy

 1. Wij verwerken uw gegevens overeenkomstig ons privacy statement.
 2. Vaste Lasten Zorg kan met toestemming Eindklant na afloop van de contractperiode opnieuw benaderen met een Aanbod.

 

Artikel 8: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in het geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Vaste Lasten Zorg bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 9: Klachten en geschillen

 1. Vaste Lasten Zorg beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Op de diensten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vaste Lasten Zorg is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

 

Opgesteld op 08-07-2020