PRIVACY STATEMENT VASTE LASTEN ZORG

 

Vaste Lasten Zorg verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door u verstrekte persoonlijke informatie (hierna: ‘Persoonsgegevens’). Deze informatie wordt door ons gebruikt om u een aanbod te doen voor gas en elektriciteit. Wij treden hierbij op als wederverkoper van verschillende energiemaatschappijen.

 

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Vaste Lasten Zorg. Vaste Lasten Zorg behandelt de persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Vaste Lasten Zorg verzamelt persoonsgegevens  teneinde potentiële geïnteresseerden telefonisch te kunnen benaderen of op locatie te kunnen bezoeken om hen te adviseren over een passend energiecontract en dit contract namens hen af te sluiten met een energieleverancier. Vaste Lasten Zorg treedt hierbij op als wederverkoper.

 1. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van gegevens zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
  1. Voornaam en achternaam
  2. Adresgegevens
  3. E-mailadres
  4. Telefoonnummer
  5. Geslacht
  6. EAN-code
  7. Meterstanden en verbruiksgegevens van gas of elektriciteit of andere producten/diensten
  8. Datum contract einde huidige leverancier
  9. Bankrekeningnummer (IBAN)
  10. Gespreksopnamen
  11. Contacthistorie
  12. Aankoophistorie
  13. Demografische gegevens over type huishouden

 

 

Doel van de verwerking

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om u telefonisch te kunnen benaderen met een passend aanbod voor energie;
 2. Om u indien u dit wenst te adviseren over verschillende energieleveranciers en proposities;
 3. Om (pre)contractuele maatregelen te treffen teneinde een overeenkomst tussen u en een energieleverancier te sluiten
 4. Voor onze financiële administratie
 5. Voor marketingdoeleinden, zo kunnen we u op nieuws benaderen als uw huidige contract verkoopt
 6. Voor het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 7. Voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening

 

Uw rechten

 1. We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of u schriftelijk, per e-mail of telefonisch te informeren over onze diensten. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via klantenservice@vastelastenzorg.nl [of gebruik te maken van het contactformulier op onze website].
 2. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

E-mail

Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- en regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten gegevens nodig hebben die de verantwoordelijke heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Beveiliging gegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Vaste Lasten Zorg fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Vaste Lasten Zorg maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. Vaste Lasten Zorg schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

90 dagen.

 

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van Vaste Lasten Zorg, dan kunt u deze richten aan Vaste Lasten Zorg , adres, tel: of neem via e-mailadres contact met ons op.

 

Klachten

Wij helpen u graag indien u een klacht heeft over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

 

Toepasselijk recht

Op dit privacy statement is Nederland recht van toepassing. De rechtbank van de Den Haag is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent dit privacy statement, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Wijzigingen privacy statement

Vaste Lasten Zorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Vaste Lasten Zorg adviseert u regelmatig het privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

 

Juli 2020